En del af Odsherred Kommune
Informationer fra A til Å

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - X - Y - Z - Æ - Ø - Å

A

Adresseændring

Når du flytter ind på plejecentret, skal du huske at ændre din adresse. Du vil modtage et nyt sundhedskort, når adressen er ændret.

B

Besøg

Du bor i eget hjem og kan modtage besøg hele døgnet. Der henstilles dog til, at der tages hensyn til andre borgere. Hovedindgangen låses i løbet af eftermiddagen/aftenen. Er døren låst, kan der ringes, til personalet som åbner døren.

Blodprøver 

Egen læge kan ordinere blodprøver. Nogle læger foretrækker selv at tage prøverne. En gang om uge kommer et tilknyttet mobillabratorie, så du kan også få taget blodprøve på plejecentret.

Brand 

Der er brandalarm i alle boliger. Dette anlæg registrerer uregelmæssigheder ved hjælp af røg og varmemeldere. En registrering der automatisk vil gå til personalet og brandvæsnet. 

I tilfælde af brand i lejligheden: 

  • forlad lejligheden hvis det er muligt og luk døren

  • afvent instruks fra personalet og brandvæsnet

I tilfælde af brand andre steder:

  • bliv i lejligheden 

  • afvent instruks fra personalet og brandvæsen 

F

Fodpleje 

Der kommer fodterapeuter udefra. Du har mulighed for at blive tilknyttet disse besøg. Personalet er behjælpeligt med dette. Fodterapeuterne er selvstændige og der opkræves betaling pr. gang. Du er velkommen til selv at indgå aftaler. 

Forsikring 

Der anbefales at tegne en ansvarsforsikring i tilfælde af erstatningsansvar, da plejecenteret ikke har erstatningsansvar. 

Frisør 

Der kommer en frisør på plejecentret. Personalet aftaler tid fra gang til gang. Ønsker du at benytte dig af frisøren, der kommer på plejecentret meddeles dette til personalet, som sørger for at du bliver tilknyttet ordningen. Der betales efter hver behandling. Du er velkommen til selv at indgå aftaler. 

Frivillig:

Der er heldigvis mange, der gerne vil lave frivilligt arbejde på plejecentret. Opgaver som frivillig kan være:

  • at hjælpe og arrangere ved udflugter

  • hjælpe, arrangere og støtte ved arrangementer

  • stå for arrangementer som gåture, læsecafeer, bankospil, IT undervisning, m.m. 

Fysioterapi 

Det er muligt at blive visiteret til fysioterapi. Kontakt egen læge. Det er også muligt selv at købe fysioterapi, spørg personalet for vejledning. 

Fødselsdag

Du har mulighed for at bestille din livret. Køkkenet serverer lagkage til eftermiddagskaffen.

Du har mulighed for at bestille ekstra lagkage eller anden kage i køkkenet senest tre dage før. 

Vi hejser flaget udenfor på dagen.

G

Gudstjeneste 

Der er gudstjeneste den første onsdag i hver måned ved sognepræst Steen Hartung.

H

Husdyr 

Der er ikke muligt at holde husdyr på plejecentret. Er der besøg af husdyr henstilles det til at besøget foregår i egen lejlighed. Personalet skal kunne varetage plejen uden at være generet af det besøgende dyr. Personalet varetager ikke luftning og pasning af husdyr.

I

Indboforsikring 

Plejecentret har ingen indboforsikring for beboerne. Vi anbefaler at man kontakter sit forsikringsselskab. 

Indkøb 

Personalet kan ikke være behjælpeligt med indkøb. 

Toiletsager kan bestilles gennem apoteket eller via plejecentrets sygeplejedepot. 

Tøjindkøb forventes varetaget af pårørende. Der er tøjsalg på plejecentret et par gange om året, eller efter behov. Se opslagstavlen. 

Der er blomstersalg i cafeteriet, se opslagstavlen. 

Information 

Der er ophængt opslagstavler på gangene og ved kontoret. Her hænges generel information op. 

I Cafeteriet er der en opslagstavle, med månedens menuplan. 

Enkelte informationer omdeles til hver enkelt beboer. 

L

Læge 

Ved flytning er det muligt at beholde egen læge. Vær dog opmærksom på at egen læge kan have en bestemmelse vedr. afstanden. Ønsker du at skifte læge, forventes det at pårørende varetager denne opgave. 

Ved lægebesøg eller aflevering af prøver til lægen forventer vi at pårørende er behjælpelige.

M

Medicin 

Plejecentret har intet fælles medicinskab, og har derved ikke adgang til et fælles lager af medicin. Al medicin er personlig og opbevares i medicinkasse hos den enkelte beboer.

Ved indflytningen til plejecentret vil du automatisk blive tilknyttet til FMK (Fælles Medicin Kort). Det er en elektronisk tilknytning, hvorpå lægens medicinordinationer vil fremgå. Dette er for at hindre fejl. Medicin opbevares hos borgerne. Plejepersonalet er certificeret til at benytte FMK.

Ønsker personalet medicin låst inde, vil personalet indhente en tilladelse til dette.

Møbler 

Det er kun plejecentrets aflastningsstue, der er møbleret. Se andet afsnit.

Plejecentret har ikke mulighed for at opbevare personlige møbler. 

N

Nødkald 

Man visiteres til nødkald af centersygeplejersken.

P

Penge og værdigenstande

Det anbefales at penge og værdigenstande opbevares aflåst. 

Plejecentret kan ikke påtage sig ansvaret for penge og værdigenstande. Forsvinder der ting, er det op til dig og de pårørende, hvorvidt sagen skal politianmeldes. 

Plejehjemslæge

En læge fra Lægerne ved Isefjorden vil komme hver anden uge og tilse dig, hvis du er tilmeldt plejehjemslægeordningen og har brug og behov for det.

Post 

Der kan sendes post fra plejecentrets kontor. Du skal selv frankere brevene. Der kan sendes post fra kontoret mandag til og med torsdag. Send posten i god tid, da det ikke kan garanteres, at der er daglig aflevering til postvæsnet. 

Der modtages post dagligt på plejecentret. I afdeling 25 leveres posten i en fælles postkasse. I afdeling 26 bliver posten omdelt i egen postkasse. 

R

Reklamer 

Der modtages adresseomdelte reklamer. Er du ikke interesseret i reklamer, så afmeld dem venligt på posthuset. 

Reparation af Hjælpemidler 

Reparation af hjælpemidler foretages af hjælpemiddel depotet. Lapning af kørestole er ikke omfattet af denne ordning. 

Rygning 

Plejecenter Grønnegården er røgfri på alle fællesarealer. Der er op til hver enkelte om der må ryges i lejligheden, dog er aflastningsstuerne røgfri. 

Ryges der i lejligheden skal døren til fællesarealet være lukket og der skal efterfølgende luftes ud. Personalet må ikke udsættes for passiv rygning. Vi anbefaler at der anskaffes en luftrenser, hvor der ryges. Af hensyn til alles sikkerhed må der ikke ryges i sengen. 

S

Samtykkeerklæring 

En erklæring der udfyldes ved indflytningen på plejecentret, og som fortæller hvem du ønsker, skal varetage dine interesser, både personlig og økonomisk, hvis du ikke længere selv er i stand til det. Erklæringen fungerer også som samtykke til at Grønnegården må videregive personlige oplysninger til læge og sygehus.

T

Tandlæge/tandpleje 

Du kan beholde din egen tandlæge, når du flytter på plejecenteret. 

Personalet kan ikke påtage sig opgaven med at ledsage til tandlæge. 

Der er mulighed for at blive tilknyttet omsorgstandplejen, hvis det ikke er muligt at komme til tandlægen. Omsorgstandplejen kommer og udfører eftersyn og behandlinger på plejecentret. Der skal ansøges om at modtage tandpleje og der er en årlig egenbetaling som opkræves over pensionen. Personalet er behjælpelig med tilmeldingen. 

Tavshedspligt 

Personalet på plejecentret har tavshedspligt og videregiver ikke oplysninger til anden side, uden der er indhentet tilladelse til dette. Det betyder også, at pårørende ikke kan få oplysninger uden din viden. Ved indflytning udfyldes en samtykkeerklæring. 

Telefon 

Det er muligt at medbringe egen telefon. Flytning af abonnement og samtaler er på egen regning. 

Tiltaleform

Det er beboeren der bestemmer om man er ”dus”eller”de's”. Personalet præsenterer sig ved fornavn. 

Tilsyn

Der føres tilsyn med plejecentret årligt af Tilsyn Øst. Efter tilsynet bliver der udarbejdet tilsynsrapporter. 

TV

Der er tv i fællesrummene. Har du dit eget tv, kontakt da licenskontoret for oplysninger om betaling af licens.